BO‘LAJAK BIOLOGIYA O‘QITUVCHILARINI TAYYORLASHDA “FLIPPED CLASSROOM” TEXNOLOGIYASINING IMKONIYATI

Abralov O.S.

Abstract

Ushbu maqolada bo‘lajak biologiya o‘qituvchilarini tayyorlashda“Flipped classroom” texnologiyasining imkoniyatlari keltirilgan. Shuningdek,“Flipped classroom” texnologiyasidan foydalanib bo‘lajak biologiya fani
o‘qituvchilarini tayyorlashda kasbiy fan sifatida o‘qitiladigan “Qishloq xo`jaliginingbiologik asoslari”, ”Biotexnologiya” fanlarini o‘qitish samaradorligini aniqlash bo‘yicha tajriba-sinov ishlari olib borilgan hamda uning samaradorlik darajasi Styudent-Fisher kriteriyasidan foydalanib isbotlangan.