GEOGRAFIYA FANI AMALIY MASHG‘ULOTLARIDAN ONLAYN VIKTORINALAR TASHKIL ETISH USULI

Shodiyev H. R.

Abstract

Ushbu maqolada geografiya fani amaliy mashg‘ulotlaridan onlayn viktorinalar tashkil etish usullari keltirilgan. Shuningdek, geografiya fani amaliy mashg‘ulotlaridan o‘tkazilgan onlayn viktorinalarni samaradorlik darajasini
aniqlash bo‘yicha tajriba-sinov ishlari olib borilgan hamda uning samaradorlik darajasi Styudent-Fisher kriteriyasidan foydalanib isbotlangan.