O‘QUVCHILARNING SINFDAN TASHQARI O‘QUV FAOLIYATIDA DASTURLASHNI MOBIL TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANIB O‘RGATISH

Mirsanov U.M.

Abstract

Ushbu maqolada umumiy o‘rta ta’lim maktab o‘quvchilarining sinfdan tashqari o‘quv faoliyatida dasturlashni mobil texnologiyalardan foydalanib o‘rgatish modeli keltirilgan. Shuningdek, mazkur modelni samaradorligini aniqlash bo‘yicha tajriba-sinov ishlari olib borilgan hamda uning samaradorlik darajasi Styudent-Fisher kriteriyasidan foydalanib isbotlangan.

Article Info

Author(s) Mirsanov U.M.
DOI
Keywords, , , , ,