TALABALARNING ALGORITMLASHGA OID FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISH USULI

Toxirov F.J.

Abstract

Ushbu maqola talabalarning algoritmlashga oid fikrlashini rivojlantirishga yo‘naltirilgan bo‘lib, unda algoritmlashning inson hayotida uchraydigan turli amaliy jarayonlar uchun tadbiq etish mumkinligi asoslangan. Suningdek, talabalar uchun algoritmlarni qurish jarayonida Crocodile ICT dasturidan foydalanish bo‘yicha taklif va metodik tavsiyalar ishlab chiqilgan. Algoritmik fikrlashni rivojlantirish bo‘yicha pedagogik tadqiqot algoritmlarning asosiy turlari, ya’ni chiziqli, tarmoqlanuvchi va takrorlanuvchi algoritmlarga nisbatan olib borilgan.