TALABALARNING DASTURLASHGA OID ALGORITMIK FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISHGA MO‘LJALLANGAN ELEKTRON TA’LIM RESURSLARI YARATISH VA FOYDALANISH USULI

Toxirov F.J.

Abstract

Ushbu maqolada C++ Builder dasturlash muhitida talabalarning dasturlashga oid algoritmik hamda mantiqiy fikrlashini rivojlantirishga mo‘ljallangan elektron ta’lim resursi yaratish va undan foydalanish bo‘yicha taklif va tavsiyalar keltirilgan.