PIRSONNING X2 (XI KVADRAT) − MUVOFIQLIK KRITERIYASI ASOSIDA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOVNI MATEMATIK TAHLILI

Sharipov E.O.

Abstract

Ushbu maqolada talabalarning elektron ta’lim resurslar va dasturiy ta’minotlar yordamida mustaqil ta’lim olish ko‘nikmalarini shakllantirish dinamikasini aks ettiruvchi tadqiqotning eksperimental ishlarini natijalarni
taqqoslashga, pedagogik tajriba sinov oxirida talabalarda mustaqil ravishda ta’lim olish ko‘nikmasini shakllantirish darajasining ijobiy xususiyatlarining o‘sishini aniqlashda Pirsonning x2 (xi kvadrat) − muvofiqlik kriteriyasi asosida aniqlash keltirilgan.