UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARIDA PYTHON DASTURLASH TILINI O‘QITISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MODELI

Djumabaev K. N.

Abstract

Ushbu maqolada umumiy o‘rta ta’lim maktablarida Python dasturlash tilini o‘qitish samaradorligini oshirish modeli keltirilgan. Shuningdek, mazkur modelni samaradorligini aniqlash bo‘yicha tajriba-sinov ishlari olib
borilgan hamda uning samaradorlik darajasi Styudent-Fisher kriteriyasidan foydalanib isbotlangan.

Article Info