UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMIDA RAQAMLI TA’LIM RESURSLARIDAN FOYDALANISH

Ruziyev R. A.

Abstract

Ushbu maqolada raqamli ta’lim resursu ta’rifi, ta’lim tizimini rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish hamda talabalarni dars jarayonidagi faolligini oshirishda raqamli resurslarning o‘rni asoslangan.